Skriv ut

Vårt miljöarbete

På Miljöhantering i Jönköping har vi bestämt oss för att aktivt arbeta med att värna om miljön. Vi arbetar ständigt med att minska vår miljöpåverkan och vi vill vara ett föredöme i arbetet med att skapa ett hållbart samhälle. 

I vårt miljöarbete arbetar vi bland annat med:

  • Ekosystemtjänster som exempelvis våtmark för vattenrening
  • Använda förnyelsebara drivmedel (HVO) till våra maskiner
  • Använda energieffektiv utrustning
  • Hitta nya behandlingsmetoder för att återvinna mera
  • Korrekt omhändertagande av farligt avfall för att skydda miljön
  • Ta tillvara på deponigas som uppstår
  • Sluttäckning av gamla deponin Hult

Vi tar hänsyn till miljön och ser till att lagar och förordningar inom miljöområdet följs.


Miljöcertifiering


Miljöhantering i Jönköping följer ett miljöledningssystem som är certifierat enligt den internationella standarden ISO 14001.

Vi har antagit en miljöpolicyPDF (pdf, 1.3 MB). Den innehåller riktlinjer för hur vi ska bedriva vårt miljöarbete. Den är en hjälp och ett stöd i arbetet med att bli ett mer miljömedvetet företag. 


Miljötillstånd


Miljöhantering i Jönköping har tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet enligt miljöbalken enligt deldom i Miljödomstolen i Växjö Tingsrätt 2006-09-01 samt kompletterande dom 2007-06-29.
 
Tillståndet innebär i korthet att Miljöhantering i Jönköping får:

  • Mellanlagra max 60 000 ton icke farligt avfall (IFA) och max 30 000 ton farligt avfall (FA) vid ett och samma tillfälle
  • Behandla och hantera 190 000 ton IFA och 15 000 ton FA per år
  • Deponera 135 000 ton IFA och 22 000 ton FA per år

 

Miljörapport


Varje år presenterar verksamheten en miljörapport.


Kontrollprogram


Ett kontrollprogram för verksamheten finns upprättat och det säkerställer att inga miljöstörande ämnen läcker till anläggningens omgivning. Det innehåller bland annat mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod.

Kontrollprogrammet är mycket omfattande och täcker in provtagning och nivåmätning av lakvatten, ytvatten och grundvatten. Programmet innehåller även deponigasanläggningen, väderdata, kemikaliehantering, damning och nedskräpning.
 

Flygfoto över våtmarken

Kontrollprogrammet omfattar våtmarken.

 

Insamling av deponigas


Inom fastigheten ligger den gamla nedlagda deponin Hultatippen. I hela deponin finns ledningar och brunnar som suger och leder ut deponigas ur deponin. Deponigasen innehåller bland annat metangas (CH4) som har en större växthuspotential än koldioxid. Det innebär att i jämförelse med koldioxid har metangasen en större påverkan på växthuseffekten. Deponigasen förbränns för att omvandla metangasen till koldioxid för att minimera påverkan på klimatet.

En uppgrävd gasbrunn

 

Dokument


MiljöpolicyPDF (pdf, 1.3 MB)

 

Länkar

Tfn: 036 - 10 35 00
Org.nr: 212000-0530
Adress: Miljöv. 10,  555 92 Jönköping

Ansvarig för hemsidan: Teknisk direktör
Kontakt
Om webbplatsen