Skriv ut

Sluttäckning av den gamla deponin

Inom fastigheten ligger en nedlagd deponi. Den ligger på en torvmosse och den öppnade 1968 och stängdes 2008. Nu följer ett omfattande arbete att enligt lagar och krav sluttäcka den 240 000 kvm stora deponin. Det motsvarar ungefär 35 fotbollsplaner.

Arbetet med täckning av deponin är beräknad att pågå mellan åren 2009 — ungefär 2027. Därefter startar en 30 år lång kontrollfas.

Totalkostnaden från och med att arbetet påbörjades år 2009, beräknas till mellan 182 och 227 mnkr beroende på teknik.

Sluttäckning görs för att säkerställa att miljöskadliga ämnen i ett mer långsiktigt perspektiv tas omhand på ett miljöriktigt sätt. För att möjliggöra detta behöver ett antal åtgärder på den befintliga deponin utföras. För att åskådliggöra dessa åtgärder har arbetet delats upp i 3 huvudsakliga arbetsområden.

1. Förberedande arbete inför sluttäckning.    
Lakvattenhanteringssystemet runt deponin har gjorts om genom att täcka ett tidigare öppet dike, vilket har gjort att infiltrationen av nedebörden har minskats. 
 
För att möjliggöra en lokal lakvattenrening kommer en eller flera reningsanläggningar att byggas. Reningsteknik för detta ändamål är inte slutgiltigt fastlagd. Lakvattnet renas idag i en 10 hektar stor våtmark som färdigställdes 2011. Förhoppningen är att kunna släppa det renade lakvattnet direkt till lokal recipient.  

38 000 m³ massor på deponin har omfördelats för att säkerställa att slänterna är stabila när sluttäckningsmassor läggs ovanpå.  

Det omfattande gasinsamlingssystemet i deponin har nyligen renoverats för att förbättra och säkerställa fortsatt framtida omhändertagande av deponigas. Deponigasen bildas till följd av nedbrytning inne i deponin.

De orange ledningar är deponigasledningar som går in i deponin och samlar upp deponigas

Ny reglerstation för deponigas.


2. Tillförsel av schaktmassor
Massorna med olika beskaffenhet läggs i olika lager med olika tjocklek.  Första steget som nu pågår är att hela deponin jämnas ut så att rätt släntlutning kan uppnås. Ett tätskikt läggs på deponin vilket innesluter hela deponikroppen och skapar en tät deponi. Efter tätskiktet läggs ytterligare lager av makadam alternativt dräneringsmatta för att kunna leda bort ytvatten/nederbörd. Sista lagret som tillförs deponin är ett skyddsskikt inklusive växtetableringsskikt. Totalt behov av massor uppgår till ca 600 000 m³

3. Kontrollprogram samt lakvattenbehandling
Efter att deponin är sluttäckt krävs bland annat att ett kontrollprogram finns under 30 år för att säkerställa sluttäckningens funktion. I kontrollprogrammet ska drift och skötselrutiner för lakvattenrening ingå samt vattenprovtagning i omgivande terräng för att säkerställa att systemet fungerar. Utöver detta behöver ett program upprättas för grönyteskötsel av deponin. 


Tfn: 036 - 10 35 00
Org.nr: 212000-0530
Adress: Miljöv. 10,  555 92 Jönköping

Ansvarig för hemsidan: Teknisk direktör
Kontakt
Om webbplatsen