Skriv ut

Anläggningen

Flygfoton tagna hösten 2011.

Övre bilden: I framkant syns de nya behandlingsytorna. Till vänster ligger den gamla deponin och i bakkant syns den nya våtmarken. Klicka på bilden för förstoring.
Nedre bilden visar anläggningen från andra hållet där infarten och våghuset ligger. Klicka på bilden för förstoring.Våtmark

En våtmark finns för behandling av lakvatten från gamla deponin ”Hulta-tippen”, nya deponiytor samt dagvatten från behandlingsytorna. I våtmarken reduceras främst kväve, metaller och organiskt innehåll.

Våtmarken omfattar 10 hektar med en omloppstid på cirka ett år.


Ytor för behandling och lagring av avfall

För att efterstäva ökad återvinning och kunna ta omhand avfall på ett miljöriktigt sätt finns ytor för behandling och lagring av avfall. Det finns 11 ytor med en total yta på ca 5 hektar.

Tabell för hur de olika ytorna används och vilka avfallslag som hanteras

Yta:

Avfallsslag som hanteras på ytan:

Syfte med ytan:

Yta A

Verksamhetsavfall, deponirest IFA

Sortering av avfall

Yta B

Oljeförorenad jord  

Behandling av förorenade massor

Yta C

Tryckt trä

Lagring/flisning/krossning

Yta D

Returträ

Lagring/flisning/krossning

Yta E

Lagringsyta            

Lagring av exempelvis balat avfall

Yta F

Sorterhall för hushållsavfall

Lagring av förpackningar och dylikt

Yta G

Schaktmassor

Lagring

Yta H

Blöta förorenade schaktmassor             

Avvattning av schaktmassor och dylikt

Yta I, J

Asfalt och dylikt

Lagring

Yta K, L

Reningsverksslam

Lagring och behandling av slam


Ytorna är gjorda av densiphalt, en blandning av betong och asfalt. Densiphalt är slitstark, stabil, fogfri och oljeresistent.

Några av behandlingsytorna är kopplade till oljeavskiljare. Dagvattnet leds då till oljeavskiljare före våtmarken.

Det finns även en deponiyta för icke farligt avfall (IFA) och en yta för farligt avfall (FA) med godkänd bottentätning enligt förordning (2001:512) om deponering av avfall.


Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Översikt över behandlingsytorna och våtmarken.pdf 394.9 kB 2013-12-10 07.56

Tfn: 036 - 10 35 00
Org.nr: 212000-0530
Adress: Miljöv. 10,  555 92 Jönköping

Ansvarig för hemsidan: Teknisk direktör
Kontakt
Om webbplatsen