Skriv ut

Vårt miljöarbete

På Miljöhantering i Jönköping har vi bestämt oss för att aktivt arbeta med att värna om miljön och att minska vår resursförbrukning. Vi vill minska miljöpåverkan från vår egen verksamhet och vara ett föredöme i arbetet med att skapa ett hållbart samhälle.

Ett sätt är att söka nya behandlingsmetoder för att kunna återvinna mera. Andra sätt är att ta tillvara på den deponigas som uppstår, sluttäckning av den gamla deponin samt nytillkomna deponiceller, ta hand om vårt lakvatten på ett bra sätt och göra miljöförbättrande investeringar i våra anläggningar och fordon.

Vi vill bedriva en affärsverksamhet som tar hänsyn till miljön och se till att lagar och förordningar inom miljöområdet efterlevs och beaktas.

Nedan följer information om olika delar av vårt miljöarbete.

Miljöcertifiering
Miljöhantering i Jönköping följer ett miljöledningssystem som är certifieratPDF (pdf, 449.5 kB) enligt den internationella standarden ISO 14001.

Vi har antagit en miljöpolicyPDF (pdf, 1.3 MB). Den innehåller riktlinjer för hur vi ska bedriva vårt miljöarbete. Den är en hjälp och ett stöd i arbetet med att bli ett mer miljömedvetet företag. 

 

Lagstiftning
Nedan följer lagstiftning som starkt präglar vår verksamhet:

  • SFS 2011:927länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Avfallsförordningen. Innehåller t ex regler om transportdokument och bilaga över avfallskoder.
  • SFS 2001:512länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Förordning om deponering av avfall.
  • NFS 2004:10länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall.


Miljötillstånd

Miljöhantering i Jönköping har tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet enligt miljöbalken enligt deldom i Miljödomstolen i Växjö Tingsrätt 2006-09-01 samt kompletterande dom 2007-06-29.
 
Tillståndet innebär i korthet att Miljöhantering i Jönköping får:

  • Mellanlagra max 60 000 ton icke farligt avfall (IFA) och max 30 000 ton farligt avfall (FA) vid ett och samma tillfälle
  • Behandla och hantera 190 000 ton IFA och 15 000 ton FA per år
  • Deponera 135 000 ton IFA och 22 000 ton FA per år


Övriga certifikat och tillstånd

  • Våra fordonsvågar certifierades hösten 2011 av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och kalibreras varje år
  • Tillstånd till kameraövervakning
  • Tillstånd för hantering av brandfarlig vara


Miljörapport

Varje år presenterar verksamheten en miljörapport. Kontakta miljöingenjör om du vill ha tillgång till den.


Kontrollprogram

Ett kontrollprogram för verksamheten finns upprättat och det säkerställer att inga miljöstörande ämnen läcker till anläggningens omgivning. Det innehåller bland annat mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod.

Kontrollprogrammet är mycket omfattande och täcker in provtagning och nivåmätning av lakvatten, ytvatten och grundvatten. Programmet innehåller även deponigasanläggningen, väderdata, kemikaliehantering, damning och nedskräpning.
 

Flygfoto över våtmarken

Kontrollprogrammet omfattar våtmarken.

Insamling av deponigas
Inom fastigheten ligger den gamla nedlagda deponin. I hela deponin finns ledningar och brunnar som suger och leder ut deponigas ur deponin. Deponigasen innehåller bland annat metangas (CH4) som har en större växthuspotential än koldioxid. Det innebär att i jämförelse med koldioxid har metangasen en större påverkan på växthuseffekten. Deponigasen förbränns för att omvandla metangasen till koldioxid.

En uppgrävd gasbrunn

Tfn: 036 - 10 35 00
Org.nr: 212000-0530
Adress: Miljöv. 10,  555 92 Jönköping

Ansvarig för hemsidan: Teknisk direktör
Kontakt
Om webbplatsen